Nataniel Hoffman

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


 §1 Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez certyfikowanego Trenera personalnego z uprawnieniami na poziomie EQF5, oraz dietetyka kod: 322001 Nataniela Hoffmana (dalej jako “Trener”) na rzecz klienta (dalej jako “Podopieczny”).
 2.  Usługi świadczone są za pośrednictwem strony internetowej natanielhoffman.pl oraz za pomocą komunikatorów internetowych (Messenger, Instagram, WhatsApp, Skype, E-mail).
 3. Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Trenera.


 §2 Zakres usług

 1.  Współpraca on-line polega na:
  1.  Przesyłaniu Podopiecznemu przez Trenera planu treningowego, aktualizowanego co tydzień przez cały okres współpracy.
  2.  Przesyłaniu Podopiecznemu przez Trenera planu żywieniowego z objaśnieniami, zamiennikami produktów i jednodniowym jadłospisem, który Podopieczny może samodzielnie modyfikować w oparciu o zamienniki – w pierwszym tygodniu współpracy.
   1.  W tygodniach od drugiego do czwartego Trener przesyła Podopiecznemu plan żywieniowy jako jednodniowy jadłospis.
   2.  W kolejnych tygodniach współpracy Trener przesyła Podopiecznemu plan żywieniowy jako wytyczne ilości kilokalorii oraz rozkład makroskładników na kolejny tydzień.
   3.  Plan żywieniowy w każdej z wymienionych form aktualizowany jest co tydzień przez cały okres współpracy.
  3.  Przesyłaniu Podopiecznemu przez Trenera planu suplementacyjnego w pierwszym tygodniu współpracy, aktualizowanego w miarę potrzeb.
  4.  Uzupełnianiu raportów przez Podopiecznego dla Trenera na platformie natanielhoffman.pl co tydzień, po zakończonym tygodniu treningowym, w stały, ustalony na początku współpracy dzień.
  5.  Konsultacjach on-line Podopiecznego z Trenerem co 2 tygodnie w stały, ustalony na początku współpracy dzień oraz godzinę.
   1.  Konsultacja może odbyć się przez wybraną, dogodną dla Podopiecznego platformę – Messenger, Instagram, WhatsApp, Skype.
   2.  Konsultacja może być w formie wideo rozmowy, audio rozmowy lub wiadomości tekstowych.
   3.  Konsultacja może trwać do 30 minut.
  6.  Przez cały okres współpracy Podopieczny ma prawo do kontaktu z Trenerem przez wybraną, dogodną dla Podopiecznego platformę – Messenger, Instagram, WhatsApp, E-mail w godzinach 9:00 – 21:00 od poniedziałku do piątku.
   1.  Trener zachowuje sobie prawo na odpowiedź do maksymalnie 24 godzin od otrzymania wiadomości.

 

§3 Okresy rozliczeniowe

 1.  Obowiązują dwa okresy rozliczeniowe:
  1.  Co jeden miesiąc.
  2.  Co trzy miesiące.
 2.  Przy zachowaniu ciągłości współpracy Podopieczny uzyskuje gwarancję stałej ceny, jeśli cennik usług ulegnie zmianie.
 3.  Trener zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku, o których Podopieczny zostanie poinformowany z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

 

§4 Zasady współpracy

 1.  Przed rozpoczęciem współpracy Podopieczny jest zobowiązany do:
  1.  Wypełnienia formularza informacyjnego lub odbycia konsultacji on-line.
  2.  Opłacenia współpracy za wybrany okres współpracy.
 2.  Wszystkie informacje (w tym zdjęcia) zawarte w formularzu informacyjnym przez Podopiecznego podlegają Polityce Prywatności i nie są nigdzie upubliczniane bez zgody Podopiecznego.
 3.  Podopieczny zobowiązuje się do:
  1.  Uzupełniania raportów dla Trenera na platformie natanielhoffman.pl co tydzień, po zakończonym tygodniu treningowym, w stały ustalony na początku współpracy dzień.
  2.  Ustalenia dnia, w którym będzie uzupełniać raport, dnia oraz godziny co dwu tygodniowej konsultacji oraz preferowanej formy kontaktu stałego.
 4.  Materiały związane ze współpracą takie jak plan treningowy, plan żywieniowy oraz inne zalecenia wywodzące się z formularza informacyjnego oraz co tygodniowych raportów Trener przesyła Podopiecznemu drogą mailową.

§5 Ochrona danych osobowych

 1.  Administratorem danych osobowych Podopiecznego jest Trener.
 2.  Dane osobowe Podopiecznego przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie.
 3.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług.
 4.  Podopieczny ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5.  Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie natanielhoffman.pl.

§6 Zasady odstąpienia od umowy i zwroty

 1.  Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Podopieczny traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeżeli Trener wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Podopiecznego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Trenera utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2.  Podopieczny wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy po pełnym wykonaniu usługi przez Trenera.
 3.  W przypadku odstąpienia od umowy przed pełnym wykonaniem usługi, Podopieczny zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 4.  Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych usług należy składać na adres e-mail: [adres e-mail Trenera] lub pisemnie na adres korespondencyjny Trenera.
 5.  Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Podopiecznego, adres e-mail, opis problemu oraz oczekiwane rozwiązanie.
 6.  Trener rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Podopiecznego o decyzji drogą elektroniczną.

§7 Reklamacje

 1. Podopieczny ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Trenera w przypadku ich niezgodności z umową.
 2. Reklamacje należy składać na adres e-mail: [adres e-mail Trenera] lub pisemnie na adres korespondencyjny Trenera.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Podopiecznego, adres e-mail, opis problemu oraz oczekiwane rozwiązanie.
 4. Trener rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Podopiecznego o decyzji drogą elektroniczną.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Trener podejmie odpowiednie działania naprawcze, które mogą obejmować korektę planu treningowego, żywieniowego, suplementacyjnego lub inne niezbędne działania zgodne z umową.
 6. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Trenera w terminie 14 dni, reklamacja zostaje uznana za zasadną.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej natanielhoffman.pl.
 2. Podopieczny zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej i wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Podopieczny zostanie poinformowany o zmianach z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, Podopieczny ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianach.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Trenera.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej natanielhoffman.pl.