Regulamin usługi treningi personalne

Regulamin dotyczy usługi jaką są Treningi personalne, zwane dalej treningami personalnymi, treningami lub sesjami treningowymi, wykonywaną przezcertyfikowanego Trenera personalnego z uprawnieniami na poziomie EQF5, oraz dietetyka kod: 322001 Nataniela Hoffmana

Usługa wykonywana jest przez Trenera zwanego dalej Trenerem dla Podopiecznego
imię i nazwisko: ………………………………………….

data urodzenia: ………………………………………….
Zwanego dalej Podopiecznym.

 

Dokument ten jest zabezpieczeniem dla obu stron w razie wystąpienia nieścisłości lub zaniedbania ze strony Trenera bądź Podopiecznego

§ 1. Trening personalny

1) Pakiety Treningowe są do wykorzystania maksymalnie w przeciągu określonego niżej czasu:

     a) od 1 do 4 sesji, w ciągu miesiąca;
     b) od 5 do 8 sesji, w ciągu dwóch miesięcy
     c) od 9 do 12 sesji w ciągu trzech miesięcy,
od dnia pierwszej sesji Treningowej.

2) Miesiąc rozumie się jako okres 30 dni;

3) Treningi personalne są indywidualnie dobrane do Podopiecznego – nie ma możliwości przepisania pakietu treningowego na inną osobę.

§ 2. Finanse

1) W przypadku niewykorzystania pakietu w danym czasie pozostałe sesje przepadają;

2) Cena za poszczególne usługi przedstawione są w załączniku 2a oraz w serwisie internetowym natanielhoffman.pl w zakładce Cennik.

3) Opłatę za trening lub pakiet należy uiścić przed skorzystaniem z usługi;

4) Po zakupie i odbyciu się pierwszej sesji treningowej nie ma możliwości zwrotu pieniędzy;

5) Zwrot może nastąpić tylko po zakupie, ale nie odbyciu się pierwszej sesji treningowej;

6) Po zakupie i odbyciu się pierwszej sesji treningowej z danego pakietu treningowego nie ma możliwości zmiany pakietu na mniejszy.

7) Kwota może być rozłożona na maksymalnie 3 raty;

8) Decydując się na płatność ratalną poziom wpłat jest równy:

a) Przy 2 ratach, dwie równe raty:
     1. Pierwsza rata: 50% kwoty za wybrany pakiet
     2. Druga rata: 50% kwoty za wybrany pakiet

b) Przy 3 ratach, trzy różne raty:
     1. Pierwsza rata: 50% kwoty za wybrany pakiet,
     2. Druga rata: 25% kwoty za wybrany pakiet,
     3. Trzecia rata: 25% kwoty za wybrany pakiet,

9) Terminy płatności Trener ustala indywidualnie z Podopiecznym z zachowaniem zasady, że nieopłacony trening nie może się odbyć;

10) Pierwszą ratę uiszcza się przed pierwszą sesją treningową;

11) Wybierając płatność w ratach Podopieczny zobowiązuje się do wpłacenia wszystkich rat przed ostatnim treningiem personalnym;

12) Nieprzerwanie przedłużając współpracę Podopieczny ma gwarancję stałej ceny;

13) Za pojedynczą sesje płatność następuje z góry – bez możliwości rozłożenia na raty;

14) Podopieczny może zdecydować się na zakup usługi spoza oferty tj. większą lub niepodaną na liście ilość sesji, wtedy każdorazowa sesja liczona jest wg. pakietu poniżej;

15) Trening personalny odbywa się na obiekcie jakim jest klub fitness, koszta związane z wejściem na obiekt ponosi Podopieczny.

§ 3. Trener

1) Zobowiązuje się do:

a) posiadania planu treningowego każdego Podopiecznego oraz prowadzenia według niego sesji Treningowej;
b) zmiany zaplanowanego Treningu jeśli zaistnieje taka konieczność, lub na prośbę Podopiecznego;
c) wykonania usługi jaką jest Trening personalny, która może trwać od 45 do 90 minut;

2) Jeśli Trener odwoła sesje w czasie krótszym niż 12h od godziny Treningu – Podopieczny ma prawo do dodatkowej sesji Treningowej;

3) Jeśli Trener nie zjawi się na Treningu to jest zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowej sesji Treningowej poza wykupionym pakietem w dogodnym dla Podopiecznego czasie, za którą Podopieczny nie poniesie kosztów;

4) Trener daje gwarancję tylko na swoje usługi tj. Trening personalny, jeśli ich częstotliwość będzie adekwatna do wybranego przez Podopiecznego celu; nie gwarantuje efektów zdrowotnych czy sylwetkowych jeśli Podopieczny po za Treningami personalnymi nie dba o swoje odżywianie (dieta), nie kontroluje stanu swojego zdrowia (badania), nie dba o higienę dnia (sen & regeneracja).

§ 4. Podopieczny

1) Zobowiązuje się do:

a) przedstawienia przed przystąpieniem do pierwszego Treningu personalnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach i podjęcia aktywności fizycznej zgodnie z planem Treningowym przedstawionym / zamierzonym przez Trenera;
w przypadku braku przedstawienia takiego zaświadczenia bądź przedstawienia zaświadczenia, które nie jest zgodne ze stanem faktycznym, Trener nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powikłania zdrowotne, które mogą być skutkiem udziału w Treningu personalnym,o ile Podopieczny nie poinformuje o nich Trenera na piśmie;

b) poinformowania Trenera o wszelkich występujących już po rozpoczęciu współpracy zmianach stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na uczestnictwo Podopiecznego w Treningach personalnych bądź na częstotliwość tych Treningów i dobór wykonywanych ćwiczeń; w przypadku uchybienia temu obowiązkowi, Trener nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powikłania zdrowotne, które mogą być skutkiem udziału w Treningu personalnym;

c) punktualnego pojawienia się na zajęciach Treningowych (optymalnie: dziesięć minut przed rozpoczęciem danego Treningu personalnego); w przypadku spóźnienia na zajęcia, Trener nie jest zobowiązany do przedłużenia Treningu personalnego;

d) stosownego przygotowania do Treningu personalnego, w szczególności: pojawiania się nazajęciach w stroju sportowym, w tym w obuwiu odpowiednim do wykonywanych ćwiczeń, a także posiadania wody w celu uzupełnienia płynów podczas ćwiczeń (standardowo: butelka 1,5l /Trening); w przypadku pojawienia się Podopiecznego w niestosownym ubiorze i obuwiu  (np. w sandałach, japonkach), Trener jest uprawniony do odmowy przeprowadzenia Treningu personalnego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;

e) przestrzegania regulaminu obiektu na którym przeprowadza się Trening personalny;

f) stosowania się do zaleceń Trenera związanych z odżywianiem, stanem zdrowia i higieną dnia;

g) umówienia się na Trening nie później niż 3 dni przed planowaną sesją;

2) Podopieczny ma 12h na odwołanie zaplanowanej sesji Treningowej;

a) jeśli odwołanie Treningu nastąpiło w czasie krótszym niż 12h od godziny Treningu Podopieczny jest zobowiązany do zapłaty kwoty 20 zł – słownie: dwudziestu złotych, za każdy odwołany Trening w czasie krótszym niż 12 godzin przed jego planowanym wykonaniem;

b) odwołanie może nastąpić najpóźniej na godzinę przed planowanym wykonaniem Treningu;

c) jeśli Podopieczny odwoła Trening krócej niż godzinę przed jego planowanym wykonaniem – Trening uznaje się za przeprowadzony;

d) jeśli Podopieczny nie zjawi się na Treningu nie odwołując go – Trening uznaje się za przeprowadzony;

e) jeśli Podopieczny nie zjawi się na Treningu 3 razy pod rząd nie odwołując go – współpracę uznaje się za zakończoną.

§ 5. Odstępstwa

2.2  Trener może ustalić specjalną cenę dla danego pakietu lub wszystkich pakietów z okazji   na okoliczności, po czym wrócić do standardowego cennika usług.

1.1  W przypadku sytuacji losowych niezależnych od Podopiecznego takich jak np. choroba –  Trener może wydłużyć czas na wykorzystanie pakietu.

§ 6. Postanowienia ogólne

1) Regulamin zachowuje ciągłość wraz z przedłużeniem współpracy.