Nataniel Hoffman

Regulamin Promocji Darmowego Treningu Personalnego

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji jest Nataniel Hoffman, hoffman.nataniel@gmail.com.
 2. Promocja obejmuje darmowy trening personalny, który odbywa się w klubie fitness ustalonym w późniejszym etapie.
 3. Trening personalny trwa 60 minut i poprzedzony jest konsultacją trwającą do 30 minut.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Podopieczny zobowiązuje się do przedstawienia przed przystąpieniem do pierwszego Treningu personalnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach i podjęcia aktywności fizycznej.
 2. W przypadku braku przedstawienia takiego zaświadczenia bądź przedstawienia zaświadczenia, które nie jest zgodne ze stanem faktycznym, Trener nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powikłania zdrowotne, które mogą być skutkiem udziału w Treningu personalnym, o ile Podopieczny nie poinformuje o nich Trenera na piśmie.
 3. Podopieczny zobowiązany jest do poinformowania Trenera o wszelkich występujących już po rozpoczęciu treningu zmianach stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na uczestnictwo Podopiecznego w Treningu i dobór wykonywanych ćwiczeń; w przypadku uchybienia temu obowiązkowi, Trener nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powikłania zdrowotne, które mogą być skutkiem udziału w Treningu personalnym.
 4. Podopieczny zobowiązany jest do punktualnego pojawienia się na zajęciach Treningowych, optymalnie dziesięć minut przed rozpoczęciem danego Treningu personalnego. W przypadku spóźnienia na zajęcia, Trener nie jest zobowiązany do przedłużenia Treningu.
 5. Podopieczny zobowiązany jest do stosownego przygotowania do Treningu personalnego, w szczególności: pojawiania się na zajęciach w stroju sportowym, w tym w obuwiu odpowiednim do wykonywanych ćwiczeń, a także posiadania wody w celu uzupełnienia płynów podczas ćwiczeń (standardowo: butelka 1,5l/Trening). W przypadku pojawienia się Podopiecznego w niestosownym ubiorze i obuwiu (np. w sandałach, japonkach, jeansach), Trener jest uprawniony do odmowy przeprowadzenia Treningu.
 6. Podopieczny zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym przeprowadza się Trening personalny.

III. Koszty i warunki korzystania z obiektu

 1. Trening personalny odbywa się na obiekcie, jakim jest klub fitness [Nazwa Klubu Fitness], a koszta związane z wejściem na obiekt ponosi Podopieczny.
 2. Trening personalny pozostaje bezpłatny pod warunkiem, że Podopieczny zdecyduje się na dowolną formę współpracy stacjonarnej:
  1. Pełna współpraca
  2. Treningi personalne
 3. Pełna współpraca zakłada prowadzenie pod kątem żywieniowym oraz treningi personalne.
 4. W przypadku nie zdecydowania się na współpracę stacjonarną Klienta, Trening Personalny nie jest objęty promocją i jest odpłatny według standardowego cennika.
 5. Cena za pojedynczy trening wynosi 130 złotych (słownie: sto trzydzieści złotych).

IV. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Podopieczny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Trenera w celu realizacji usług związanych z treningiem personalnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Dane osobowe Podopiecznego będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją treningów personalnych i współpracy dietetycznej oraz nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Podopiecznego.
 3. Podopieczny ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o których Podopieczny zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Uczestnictwo w Treningu personalnym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: hoffman.nataniel@gmail.com